To, co z pozoru wydaje się niemożliwe, w rzeczywistości znajduje się na wyciągnięcie ręki. — Łukasz

Statut stowarzyszenia POMOC 2002

Fragment Statutu: Statut Stowarzyszenia POMOC 2002

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie POMOC 2002 zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami) i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Radom.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o celach działania zgodnych z celami Stowarzyszenia o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak po uzyskaniu zezwolenia właściwej władzy.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II<

Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych.
  2. Działanie na rzecz środowisk i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  3. Wspomaganie osób o skłonnościach homoseksualnych w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej, organizowanie pomocy terapeutycznej, a w przypadku osób chcących zachować swoje preferencje seksualne ? nauczanie przystosowujące do życia w czystości z zachowaniem celibatu osób świeckich.

§ 7

Sposoby realizacji celów statutowych:

1) podnoszenie i pogłębianie kultury życia zgodnego z zasadami moralnymi i etycznymi;

2) prowadzenie edukacji na temat ludzkiej płciowości;

3) nauka życia w czystości lub celibacie świeckich;

4) praca wychowawcza wśród młodzieży i rodziców;

5) podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie;

6) pomoc osobom posiadającym odczucia homoseksualne w dążeniu do zmiany preferencji seksualnych;

7) organizowanie spotkań, odczytów, konferencji i publikowanie materiałów informacyjnych;

8) organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej osobom o odczuciach homoseksualnych;

9) organizowanie spotkań, obozów i innych form działalności mających na celu podnoszenie kultury życia w czystości lub celibacie świeckich;

10) organizowanie obozów terapeutycznych, terapii grupowych i indywidualnych;

11) prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej;

12) organizowanie grup wsparcia oraz szkolenie osób do pracy w wolontariacie;

13) organizowanie kół zainteresowań takich jak: sportowych, turystycznych, kulturalnych dla osób o odczuciach homoseksualnych;

14) organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych;

15) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o celach działania zgodnych z celami Stowarzyszenia;

16) prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej realizacje działań statutowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przestrzegając obowiązujących przepisów prawnych.