UWAGA !
Uprzejmie informujemy, że uchwałą z dnia 29.12.2022 roku, Stowarzyszenie Pomoc 2002 zostaje rozwiązane.
Roszczenia wobec likwidującego się Stowarzyszenia można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 roku pod numerem telefonu 600012833.

Czytelnia

Poradnik – porady policjanta dla nauczycieli, rodziców i wychowawców

 

Artykuł 5 Ustawy określa precyzyjnie na kim spoczywają zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Policja jest tylko jednym z partnerów do w/w działań i należy zadbać o właściwy podział ról i obowiązków pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi się tym zagadnieniem. Nieznajomość prawa wśród młodzieży i dorosłej części społeczeństwa jest tak znacząca, że warto skupić nasze działania na aspekcie edukacyjnym. Rola Policji w profilaktyce narkotykowej powinna ograniczyć się do przekazywania treści przepisów prawa, wiktymologii, inicjowania i współdziałania w zakresie lokalnych programów profilaktycznych. Za profilaktykę narkotykową w szkołach, edukację dzieci i młodzieży w tym zakresie odpowiada MEN. Zgodnie ze strategią na lata 2003-2007 policjanci w zakresie przeciwdziałania narkomanii, mają prowadzić działalność edukacyjno-informacyjną skierowaną przede wszystkim do władz samorządowych, dyrektorów i pedagogów placówek oświatowo-wychowawczych, jak również rodziców i opiekunów. W celu redukcji zagrożenia narkomanią Wydział Prewencji Kryminalnej Biura Służby Prewencji i Ruchu Drogowego KGP zaleca:

a) wypracowanie porozumień i prowadzenie ścisłej współpracy z dyrekcjami szkół i kuratorami oświaty w zakresie przeciwdziałania narkomanii
b) prowadzenie spotkań z pedagogami oraz rodzicami informujących o skali zagrożenia, metodach działań dealerów, obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa
c) przekazywanie młodzieży wiedzy z zakresu prawa (Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich) oraz wiktymologii a nie o rodzajach narkotyków, sposobach ich zażywania i objawów po zażyciu, gdyż wzmaga to tylko zainteresowanie młodzieży narkotykami
d) wypracowanie wspólnie z pedagogami zasady niegodzenia się na handel narkotykami w „mojej” szkole
e) wypracowanie i wprowadzenie do szkół modelu postępowania w przypadkach ujawnienia narkotyku na terenie szkoły, (omówić przepisy Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) oraz wskazywanie placówek i instytucji, do których można zgłosić się celem uzyskania pomocy i porady,
f) natychmiastowe reagowanie na wszelkie sygnały pochodzące ze szkół,
g) upowszechnienie numerów policyjnych telefonów zaufania, pod które można anonimowo kierować informacje o przestępstwach narkotykowych.

Działania Policji w zakresie przeciwdziałania narkomanii powinny koncentrować się:

  1. na eliminowaniu działań przestępczych dotyczących narkomanii

  2. ograniczeniu dostępności środków odurzających.

Należy prowadzić edukację dzieci i młodzieży oraz dorosłej części społeczeństwa w zakresie:

  1. obowiązujących przepisów prawa,

  2. tworzenia międzyinstytucjonalnych i sąsiedzkich działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa.

Promowanie zdrowego stylu życia i udowadnianie negatywnego działania narkotyków na organizm ludzki, należy pozostawić innym podmiotom, odpowiedzialnym za to zagadnienie i przygotowanym do tego pod względem metodycznym i merytorycznym.
Jednak często przyjdzie nam w „terenie” kontaktować się z dyrekcją czy też pedagogami w różnych szkołach czy placówkach oświatowych, nie unikniemy wówczas pytań dot. postępowania w przypadku ujawnienia narkotyków na terenie szkoły, czy też zatrzymania osoby je rozprowadzające. Przydatny stanie się więc pewien algorytm postępowania, oto jedna z propozycji.